Eesti keeles По русски In English

Objekti ülevaatus

Peale esmast kontakti teostame tasuta objekti ülevaatuse ja algse konsultatsiooni kliendile. Lähtuvalt kliendi vajadustest, objekti iseloomust ja probleemide olemasolust määratakse ülevaatuse käigus ära kahjuritörje meetmed ja -mahud, mille alusel koostatakse kliendile koostööpakkumine.

Leping

Lepingus määratakse kindlaks objekt, tõrjepiirkonnad, tõrjemeetodid, tõrjutavad kahjurid ja garantiitingimused. Leping on tihti vajalik ka sellepärast, et ta on (toidu)käitlemisettevõtete kahjuritõrjeplaani üks osa. Lepingu sõlmimise eesmärgiks on korrektne ettevõtetevaheline suhtlemine. Me ei sõlmi lepinguid selleks, et oma teenust kliendile peale suruda. Sellepärast on ka meie lepingud kliendi soovil igal ajal üles öeldavad.

Kahjuritõrje dokumentatsioon

Peale lepingu sõlmimist koostatakse kliendile dokumentide pakett, mis sisaldab kogu informatsiooni ettevõttes rakendatavate kahjuritõrje alaste meetmete kohta. Paketis sisaldub muu hulgas kahjuritõrjeplaan, info Pestcontrol OÜ kohta, kahjuritõrjemeetodi kirjeldus, tõrjetööde kirjeldus, leping, tõrjepiirkonna kaardid ja plaanid, informatsioon tõrjevahendite kohta ja nende ohutuskaardid. Hiljem lisatakse samasse paketti ka tõrjetõendid, mis annavad ülevaate igakordsel tõrjel teostatud töödest.
Kahjuritõrjeplaan on (toidu)käitlemisettevõtetele kohustuslik ja teistele ettevõtetele annab see lihtsalt ülevaate rakendatavatest meetmetest.

Regulaarsed tõrjed

Lepingus kindlaksmääratud sagedusega teostatkse kas regulaarseid tõrjetöid või kahjurite esinemise monitooringut. Kõik tegevused, tõrjekorrad dokumenteeritakse vastava tõrjetõendiga, mis on ka omakorda töö üleandmise-vastuvõtmise aktiks

Garantii

Kõikidel lepingulistel või regulaarsetel töödel on meiepoolne garantii. Sisuliselt tähendab garantiiõigus seda, et juhul kui regulaarsete tõrjekordade vahel esineb lepingus määratud aladel ja lepinguliselt tõrjutavate kahjurite hulka kuuluvaid kahjureid, siis teostab Pestcontrol OÜ tasuta vajaminevas mahus tõrjetöid.Garantiitööde teostamine ei muuda lepinguliste tõrjekordade arvu või sagedust.

 
Pestcontrol OÜ Toompuiestee 21 10137, Tallinn     Tel. 661 3711 GSM 5592 2680 info@pestcontrol.ee
 
www.frukt.ee